G32 | Zona G

Tímto uděluji svůj výslovný S O U H L A S se zpracováním osobních údajů

společnosti G32.cz s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČO 07177674, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 296026, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), a platných a účinných právních předpisů České republiky upravujících ochranu osobních údajů a nakládání s nimi, zpracovávala tyto mé osobní údaje: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo a email(dále jen „Osobní údaje“).

Účel a doba zpracování

Osobní údaje se zpracovávají za účelem provozu portálu G32 na webových stránkách na adrese www.g32.cz (dále jen „G32“), které slouží zákazníkům jako rozcestník k jednotlivým e-shopům (dále jen „E-shop). Osobní údaje budou dále zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení a nabídek. Osobní údaje budou Správcem, popř. zpracovatelem uvedeným níže, zpracovány po dobu pěti let. Registrací na portálu G32 a předáním osobních údajů Správci nedochází k uzavření jakéhokoli smluvního vztahu. Každý E-shop, na který zákazník vstoupí prostřednictvím portálu G32, má své vlastní obchodní podmínky a vlastní zásady zpracování osobních údajů.

Odvolatelnost souhlasu

Souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem uvedeným v čl. I. odst. 1 lze kdykoliv odvolat, a to písemně zasláním emailu na emailovou adresu info@g32.cz nebo zasláním dopisu na korespondenční adresu Správce Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha. Účinky odvolání souhlasu nastávají dnem doručení jeho písemného odvolání Správci.

Zpracovatel

Zpracování Osobních údajů provádí především Správce. Osobní údaje však mohou pro Správce rovněž zpracovávat i tito zpracovatelé: správce informačního systému Fastest Solution s.r.o., se sídlem Pelclova 2500/5, Ostrava, 702 00, IČO: 28591232, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá (dále jen „Zpracovatel“).

Práva subjektu údajů

Jsem si vědom, že souhlas, který nyní uděluji, mohu kdykoliv odvolat, mohu po Správci, popř. Zpracovateli, požadovat informaci o tom, jaké mé Osobní údaje zpracovává, a za jakým účelem je zpracovává, mám právo na přístup ke svým Osobním údajům, které Správce, popř. Zpracovatel, zpracovává, a tyto mohu kdykoliv opravit nebo aktualizovat mám právo na výmaz Osobních údajů, které Správce, popř. Zpracovatel, zpracovává, pokud pro ně nemá jiný zákonný důvod, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem všemu výše uvedenému porozuměl a tento svůj souhlas uděluji Správci, popř. Zpracovateli, svobodně, neboť tento souhlas mohu odmítnout nebo odvolat, aniž bych byl jakkoli poškozen.